PL EN

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Związek  jako organizacja pracodawców działa aktywnie w III sektorze  na rzecz  swoich członków oraz zajmuje się sprawami istotnymi z punktu widzenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na poziomie krajowym oraz europejskim. Przedstawiciele związku uczestniczą w  posiedzeniach m.in. Sejmowych i Senackich Komisjach, branżowych organizacjach rolniczych oraz spotkaniach gdzie podejmowane są ważne decyzje z punktu widzenia pracodawców rolnych, rolnictwa i obszarów wiejskich. Posiadamy długoletnie doświadczenie w wspieraniu rozwoju środowiska agrobiznesu efektywnie i skutecznie wspomagając rozwój przedsiębiorstw rolnych i rolników indywidualnych.
 
Główne działania:

 • Współdziałanie z administracją publiczną w rozwiązywaniu grupowych i indywidualnych spraw członków Związku, a także reprezentowanie stanowisk członków,
 • Oddziaływanie na tworzenie polityki państwa wobec rolnictwa i przekształceń strukturalno-własnościowych w rolnictwie i jego otoczeniu gospodarczym, a także w sprawach dotyczących problematyki zatrudniania w sferze rolnictwa poprzez formułowanie wniosków, propozycji i uwag wobec procesów stanowienia i stosowania prawa oraz proponowanie i kształtowanie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi,
 • Organizowanie i prowadzenie dla członków Związku doradztwa, szkoleń, pomocy technicznej i organizacyjnoprawnej,
 • Działania na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności MŚP z terenów wiejskich.


Aktualne działania:

 • Skuteczne reprezentowanie interesów sektora agrobiznesu poprzez wzmocnienie, rozwój powiązań, promocję członków i partnerów biznesowych,
 • Regularny newsletter z bieżącymi informacjami dla członków,
 • Bezpłatne konferencje i seminaria informacyjne dla członków związku oraz firm otoczenia agrobiznesu,
 • Organizacja krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych dla członków związku,
 • Organizacja certyfikowanych szkoleń, kursów i warsztatów min : w zakresie zmian prawnych, podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, marketingu, finansowania zewnętrznego, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji społecznej. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Firm Szkoleniowych,
 • Cykliczne organizowane „Śniadania biznesowe z pracodawcami",
 • Kwartalne zebrania członkowskie podsumowujące efekty działań i realizacje celów statutowych,
 • Udział prezesa zarządu w posiedzeniach Unijnej Komisji Eksperckiej ds. zazieleniania w Brukseli,
 • Świadczenie profesjonalnych bezpłatnych usług doradczych dla członków, w tym proinnowacyjnych,
 • Konsultacje dokumentów dot. rolnictwa, przedsiębiorczości, kształtowanie polityki regionu funduszy i formułowanie opinii do ustaw sektorze rolnictwa,
 • Transfer wiedzy i informacji wśród członków i instytucji otoczenia agrobiznesu poprzez wykorzystanie narzędzi ICT,
 • Włączenie się w działania w Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR) funkcjonującej na rzecz EPI przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
 
Współpracujemy z:

 • Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Porozumieniem Związków Zawodowych i  Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy
 • Zespołem Doradczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Wsi i Rolnictwa
 • Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej
 • Kujawsko-Pomorska Agencją Innowacji Sp. z o.o.
 • Związkami branżowymi, szkołami i uniwersytetami 

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Organizator:

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
tel. +48 52 322 48 72
kom. +48 510 190 966

Osoba do kontaktu:

Łukasz Gapa
tel. +48 52 322 48 72
kom. +48 570 894 894