PL EN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej wobec osób korzystających z portalu www.kongresagrobiznesu.pl Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Informacje dotyczące administratora i gromadzenia danych osobowych

  1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych(dalej Administrator).

  2. Deklarując chęć udziału w Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, dane adresowe i kontaktowe reprezentującego podmiotu. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu rekrutacji, organizacji oraz monitoringu Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w kongresie a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Podane dane przetwarzane są przez okres 3 lat.

  3. Przetwarzanie danych adresowych i kontaktowych w celach marketingowych realizowanych przez Administratora może odbywać się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Każdorazowo przy wyrażaniu zgody Administrator określaj cel marketingowy, który na podstawie tej zgody będzie realizowany. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie.

  4. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na treść wpisaną w polu – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. W przypadku Państwa prośby o kontakt telefoniczny, niezbędne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Podane dane przetwarzane są przez okres roku.

  5. Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach analitycznych. Dostarczają one danych o Państwa aktywności w ramach korzystania z portalu internetowego. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.

  6. Administrator nie podejmują zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

 2. Prawa osoby, której dotyczą dane

  1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczącego celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmują wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

  2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

   1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

   2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

   3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

   4. w odniesieniu do prawa przenoszenia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

   5. w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

  3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  4. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do organizacji i monitoringu Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

  2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.

  3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę wysyłając do Administratorowi oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej polityki.

  4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 2. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

  1. Państwa dane w zakresie obejmującym dane adresowe i kontaktowe mogą zostać udostępnianie wykonawcy świadczącemu usługi hostingowe i informatyczne, księgowe, audytowe, pocztowe, marketingowe, podwykonawcy naszych usług, zwłaszcza szkoleniowych i doradczych przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy o powierzenie danych z ZPDiWR i wyłącznie zgodnie z poleceniami ZPDiWR. Dane mogą zostać udostępnione również innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

  2. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

  3. Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora częściowo z zewnętrznych dostawców usług, dane mogą być przekazywane poza obszar EOG. Gwarancje zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony wnikają z zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa podmiotu w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 2. Dane kontaktowe

  1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.kongresagrobiznesu.pl, mailowo na adres: info@pracodawcyrolni.pl lub pisemnie na adres ul. Hetmańska 38/611, 85-039 Bydgoszcz.

POLITYKA COOKIES „CIASTECZKA”

 1. Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików „cookies”.

 2. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

 4. Rodzaje plików „cookies”:

  1. Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.

  2. ‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).

  3. ‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.

 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Związek Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz